Czy rząd próbuje wprowadzić prawo, na mocy którego każdego obywatela będzie można zamknąć w szpitalu psychiatrycznym?

Data zgłoszenia: 02.01.2023 11:56

Udostępnij:

Zgłoszony news

Projektowana nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie nadaje żadnemu podmiotowi prawa do zamknięcia osoby w szpitalu psychiatrycznym bez spełnienia określonych przesłanek. Zaproponowane...

https://twitter.com/marekko01906669/status/1605594611665276929

Werdykt

Fake News

Raport eksperta

Data werdyktu: 02.01.2023 13:26

Projektowana nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie nadaje żadnemu podmiotowi prawa do zamknięcia osoby w szpitalu psychiatrycznym bez spełnienia określonych przesłanek. Zaproponowane przez Ministra Zdrowia przepisy doprecyzowują jedynie obowiązujące prawo i wprowadzają aktualną terminologię w odniesieniu do osób z zaburzeniami psychicznymi. Na Twitterze opublikowano wpis dotyczący wprowadzenia przez PiS przepisów, „które pozwolą każdego obywatela, nawet jeśli nie stwarza żadnego zagrożenia fizycznego, zamknąć natychmiast w zakładzie psychiatrycznym”. To nieprawda. W projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji nie ma takich zapisów. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody „tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tych zaburzeń zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób”. Takie same przepisy obowiązują również obecnie, na mocy ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Zmieniona została jedynie terminologia. Słowa: „osoba chora psychicznie” zastąpiono słowami: „osoba z zaburzeniami psychicznymi”. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu „zmiany mają na celu m.in. wprowadzenie zmian w terminologii wykorzystanej w przepisach ustawy, która jest archaiczna i może przyczyniać się do stygmatyzacji osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi”. W projekcie resort zdrowia proponuje również zmianę, by w przypadku przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby bez jej zgody opinię w tej sprawie wydał lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym jej zbadaniu i zasięgnięciu opinii drugiego lekarza albo psychologa. Według obowiązujących przepisów decyzję o przyjęciu osoby do szpitala bez jej zgody podejmuje lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym jej zbadaniu. Natomiast w miarę możliwości powinien zasięgnąć opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa. Zarówno w obowiązujących jak i projektowanych przepisach przyjęcie do szpitala bez zgody pacjenta wymaga zatwierdzenia przez lekarza kierującego oddziałem w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia i powiadomienia w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia sądu opiekuńczego.

Żródła

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941110535 https://legislacja.gov.pl/docs//2/12367401/12938766/12938767/dokument594604.pdf https://legislacja.gov.pl/projekt/12367401/katalog/12938766#12938766 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Flegislacja.gov.pl%2Fdocs%2F%2F2%2F12367401%2F12938766%2F12938767%2Fdokument594605.doc&wdOrigin=BROWSELINK

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.